„Turniej Kawaleryjski – Bieg Gońca – Wołomińskie Spotkania z Kawalerią”

2021_Bieg_Regulamin - załącznik do pobrania

„Turniej Kawaleryjski - Bieg Gońca - Wołomińskie Spotkania z Kawalerią"

Zawody Sekcji Kawaleryjskich na polach Bitwy Warszawskiej 1920r.

oraz

Przybyli ułani pod okienko”

Koncert Zespołu Malowani – historyczne i kulturowe dziedzictwo jazdy polskiej.”
6 czerwca 2021

 W imieniu organizatora Fundacji Dialog zapraszamy na zawody kawaleryjskie „Bieg Gońca”, które będą rozgrywane 6. czerwca 2021 roku na polach Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w godzinach określonych poniżej
w załączonym Regulaminie. Finał „Biegu Gońca” będzie miał miejsce na Błoniach Ossowskich, w godz. 12.00-15.30, a po nim odbędzie się koncert Zespołu „Malowani”, który zaśpiewa piosenki kawaleryjskie. Całość będzie transmitowana on-line na Facebooku, strona Spotkania z Kawalerią. Transmisję udostępnimy też na stronach zaprzyjaźnionych: Grupa Kawaleria Ochotnicza, Kawaleria w Łazienkach Królewskich. Zakończenie wydarzenia przewidujemy na godzinę 20.00.

Projekty Turniej Kawaleryjski - Bieg Gońca - Wołomińskie Spotkania z Kawalerią" 

oraz 

Przybyli ułani pod okienko” - Koncert Zespołu Malowani – historyczne i kulturowe dziedzictwo jazdy polskiej” dofinansowane są ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Jest to również wydarzenie wpisane w cykl działań Fundacji Dialog - Żywe Muzeum Kawalerii, promujące patriotyczne wychowanie poprzez aktywne i zaangażowane społeczeństwo. Dla uczestników biegu jest to okazja wykazania się dobrym poziomem wyszkolenia oraz umacniania więzi i tradycji kawaleryjskich.

Niniejszy Regulamin oparty jest o przeprowadzane wielokrotnie międzynarodowe zawody Sobieski Militari przez Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, Klub Jeździecki Equistro Wierzawice. 

Kontakt do biura zawodów dla uczestników i mediów: 

biuro@muzeum-kawalerii.org, tel. 501020228

wydarzenia w mediach:
www.muzeum-kawalerii.org, Facebook – fanpage Spotkania z Kawalerią, YouTube – Spotkania z Kawalerią

Program wydarzenia:

Start

10.00 - Hipodrom Stara Miłosna - rozpoczęcie zawodów dla startujących sekcji – przegląd, start, bieg patrolowy

12.00 - msza św. polowa dla delegacji oraz gości (Błonia Ossowskie)

Finał „Biegu Gońca”

13.00 -15.00 - próby musztry oraz władania białą bronią

15.00 -15.30 - uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród

15.30 - koncert Zespołu Malowani – piosenki kawaleryjskie

ok. godz. 20.00 zakończenie wydarzenia

Zapraszamy


Komitet Organizacyjny
Jakub Czekaj – Fundacja Dialog
Współpracujący

Adam Sujecki
Urszula Kowalczuk


REGULAMIN

1. Organizator zawodów 

Komitet Organizacyjny - Fundacja Dialog 

2. Zgłoszenia 

Zgłoszenia sekcji 4 osobowych lub indywidualne prosimy przesłać na adres:
biuro@muzeum-kawalerii.org w terminie do 31.05.2021r., podając: imię i nazwisko, adres, pesel.

Jest to warunek uzyskania ubezpieczenia zawodnika! Tel. 501020228

Dodatkowo, należy przesłać lub przekazać na odprawie załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3. Miejsce rozgrywania zawodów

a. start – przegląd i rozpoczęcie biegu patrolowego: Hipodrom Stara Miłosna, ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa

b. meta – zakończenie biegu patrolowego, ujeżdżenie, władanie białą bronią: Błonia Ossowskie, 05-230 Ossów, powiat Wołomin, Mazowieckie, Polska 

4. Cele zawodów 
  • Propagowanie i kultywowanie tradycji kawaleryjskich,
  • Sprawdzenie i podnoszenie umiejętności jeździeckich uczestników, 
  • Podnoszenie poziomu wiedzy i sprawności kawaleryjskiej, 
  • Nawiązanie międzynarodowych kontaktów i integracja środowisk kawaleryjskich. 
5. Konkurencje 
1. Ocena wyglądu jeźdźca, rzędu i konia
2. Bieg patrolowy
3. Ujeżdżenie
4. Władanie bronią białą 

6. Język oficjalny - j. polski 

7. Osoby oficjalne zawodów 
Sędzia Główny 
rtm. kaw. och. Tadeusz Kowalski 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
rtm. kaw. och. Jakub Czekaj
Sędzia biegu patrolowego
rtm. kaw. och. Adam Sujecki
Sędzia władania białą bronią
por. kaw. och. Piotr Piekarczyk
Sędzia strzelania
Adam Piwek
Lekarz weterynarii
dr Rafał Jelnicki 
8. Klasyfikacja

a. Rywalizacja jest przeznaczona dla drużyn/sekcji w składzie czterech jeźdźców. Drużyna jest zobowiązana brać udział we wszystkich próbach. 

b. Dopuszcza się start więcej niż jednej drużyny z danej formacji kawaleryjskiej pod warunkiem, iż dany zawodnik nie będzie jednocześnie w kilku drużynach. 

c. Dopuszcza się, aby drużyna miała zawodnika/konia rezerwowego który może zastąpić kontuzjowanego członka podstawowej ekipy. Taki zawodnik musi być podany do informacji Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów, najpóźniej na odprawie technicznej oraz odbywać obowiązkowe przeglądy weterynaryjne konia. 

d. Dopuszczalne jest występowanie patroli łączonych z różnych środowisk kawaleryjskich reprezentujących ten sam wzór umundurowania.

e. Klasyfikacja drużynowa
- Klasyfikacja drużynowa jest ustalana na podstawie łącznego wyniku ze wszystkich prób,
- Zwycięża drużyna, która zdobędzie najmniejszą liczbę punktów karnych we wszystkich próbach. 

9. Uczestnictwo w Zawodach

a. W zawodach mają prawo brać udział drużyny reprezentujące kawaleryjskie formacje wojskowe, policyjne, organizacje paramilitarne, związki rezerwistów oraz stowarzyszeń kultywujących i nawiązujących do tradycji kawaleryjskich lub broni jezdnych. 

b. Podczas trwania zawodów wszyscy uczestnicy i członkowie ekip zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i zasad ogólnie przyjętych. W szczególności dotyczy to obowiązujących przepisów sanitarnych oraz poszanowania munduru, symboli państwowych i religijnych. 

c. Minimalny wiek zawodnika to ukończone 15 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. Zgodę należy dostarczyć podczas odprawy technicznej.

d. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa obowiązujących na zawodach sportowych. 

e. W czasie trwania poszczególnych prób wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

f. Osoby, u których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przystępują do próby pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem na życzenie Sędziego Głównego. Odmowa poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie będzie traktowana równo znacznie z przyznaniem się do bycia pod wpływem alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną decyzją Sędziego Głównego zdyskwalifikowane. 

g. Przystąpienie zawodnika do każdej próby jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jego stan zdrowia pozwala na udział w danej próbie. 

h. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, iż są zdolni do udziału
w zawodach konnych. 

i. Dopuszcza się jednorazowy start zawodnika i konia w danej konkurencji. 

j. O kolejności startów w próbach pierwszego dnia decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie w obecności Sędziego Głównego lub wskazanej przez niego osoby oraz zawodników. Kolejność może zostać skorygowana przed startem.

k. Minimalny wiek konia to ukończone 4 lata. Paszporty koni z aktualnymi szczepieniami będą weryfikowane na odprawie technicznej. 

l. Próby do badań antydopingowych mogą być pobierane od każdego konia od momentu przybycia konia na teren zawodów, do upływu 1/2 godziny po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu/zawodów.

m. O wyznaczeniu danego konia do badań antydopingowych decyduje Sędzia Główny Zawodów z własnej inicjatywy, na wniosek Lekarza Weterynarii Zawodów lub ze wskazania innej Osoby Oficjalnej. Koń może być wskazany do badania antydopingowego również metodą losowania. Na danych zawodach koń może być wskazany do badania więcej niż jeden raz. 

n. Ostateczny głos w sprawie startu konia w danej konkurencji należy do Sędziego Głównego po konsultacji
z Lekarzem Weterynarii. 

10. Ubiór jeźdźców, broń i rząd koński

a. Jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich środowisk, formacji (wojsko, policja) bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii lub broni jezdnych, do których tradycji nawiązują. Regulaminy należy przesłać do wglądu komisji sędziowskiej wraz ze zgłoszeniem, a w przypadku mundurów historycznych wyraźnie określić, z jakiego okresu pochodzą. Noszenie na mundurze odznak, oznak
i odznaczeń (w tym stopni) wymaga posiadania legitymacji potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Komisji Sędziowskiej lub Organizatorów należy okazać w/w dokumenty. 

b. Wszystkie próby odbywają się w rzędzie służbowym/wojskowym danego środowiska/formacji, które reprezentują członkowie. W poszczególnych próbach rząd jest skompletowany i troczony zgodnie
z regulaminami obowiązującymi środowisko/ formację. 

c. Kawalerzyści występują z następującą bronią własną: 

 - etatowa broń biała (szabla/pałasz, etc.) zgodna z regulaminem środowiska/formacji 

 - lanca zgodna z regulaminem środowiska/formacji (min. długość 270 cm, min. waga 1,3 kg), 

 Komisja sędziowska ma prawo dokonać sprawdzenia broni przed próbą. 

 Przy braku w danym środowisku/formacji lancy Organizatorzy udostępnią broń własną. 

11. Opłaty 

Wpisowe 100zł od osoby należy uiścić na miejscu zawodów, przed odprawą, wraz z podpisaniem umowy
o przetwarzaniu danych osobowych.

W ramach wpisowego organizator zawodów zapewnia ubezpieczenie i wyżywienie dla zawodników na czas trwania zawodów, należyte warunki rozgrywania poszczególnych prób, zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów. 

12. Pozostałe 
- Biuro zawodów na starcie będzie otwarte dla uczestników zawodów od dnia 06.06.2021 od godziny 8.00-10.00 oraz na mecie od godz. 12.00-14.00. 

- Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW na czas trwania zawodów, dlatego przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres oraz pesel zawodników.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże mające miejsce w trakcie rozgrywania zawodów.
- W razie potrzeby zapewnienia koniom noclegów należy zgłosić to w zgłoszeniu. Cena 200zł za pobyt konia
w dniach 05-07.06.2021 w ośrodku Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP w Starej Miłosnej.

Szczegółowy program zawodów:

godz. 8.00 otwarcie biura zawodów na starcie (Stara Miłosna)

godz. 9.00 odprawa techniczna uczestników

godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów – przegląd i start na bieg patrolowy

godz. 12.00 msza św. dla delegacji oraz gości (Błonia Ossowskie)

godz. 13.00 rozpoczęcie wydarzenia na mecie, próby musztry oraz władania białą bronią

godz. 15.00 uroczyste zakończenie zawodów

Zapraszamy również na:

15.30 - koncert Zespołu Malowani – piosenki kawaleryjskie

ok. godz. 20.00 zakończenie wydarzenia

Szczegółowe zasady rozgrywania poszczególnych prób 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Rywalizacja będzie obejmowała: 

1. Bieg patrolowy z wyznaczonymi zadaniami w terenie

2. Przegląd mundurowy

3. Konkurs ujeżdżenia

4. Tor szabli i lancy

KONKURS UJEŻDŻENIA 

1. Konkurs ujeżdżenia sekcji będzie się odbywał na czworoboku o wymiarach 30m x 60m. 

2. W konkursie obowiązuje umundurowanie i wyposażenie zgodne z zasadami obowiązującymi
w reprezentowanym środowisku.
Podłoże: trawiaste.

3. Ocenie będzie podlegała umiejętność poruszania się w szykach zgodnie z regulaminem kawalerii z roku 2014 (Regulamin Kawalerii. Musztra Pododdziałów Konno, DGW 2014), zgodnie z zasadami sędziowania próby „popis sekcji”.
Dodatkowy element konkursu pkt 6-8 „Czwórkami – Marsz!” należy wykonać poprzez wyjazd drugiej pary na lewe skrzydło pierwszej. 

 Pomyłki: I pomyłka – minus 10 pkt., II pomyłka – minus 20 pkt., III pomyłka – 40 pkt., IV pomyłka – 100 pkt. 

 Opuszczenie czworoboku w trakcie trwania programu – 50 pkt. 

 Wyniki uzyskane od każdego z sędziów dodajemy i wyciągamy z nich średnią, następnie otrzymaną liczbę odejmujemy od 100 i w ten sposób otrzymujemy ilość punktów karnych za próbę do których dodajemy pkt karne uzyskane za pomyłki. 

 Zabronione są ochraniacze, kalosze, bandaże, wytok, czarna wodza, palcat, itp. 

 Maksymalna liczba punktów karnych: 100 pkt. 

Konkurs ujeżdżenia sekcji 
nr startowy 
…………………………..
nazwa oddziału………………………
Sędzia 
…………………………………..
pozycja ………………….
Lp 
PROGRAM 
OCENA 
UWAGI 
1.
AXC
Wjazd kłusem w kolumnie dwójkami, X zatrzymanie, oddanie honorów przez dowódcę, ruszyć kłusem, C w prawo 
2. 
między B a F 
Po jednemu – MARSZ!” 
3.
między K a H 
Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię
„Pojedynczo w prawo (w lewo) – MARSZ!” 
4.
między M a C 
Dwójkami – MARSZ!”
5.
między H a E 
Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię
komenda „Pojedynczo w prawo (w lewo) – MARSZ!” 
6.
A
Czwórkami – MARSZ!”
7.
EBE
Koło w prawo
8.
C
Dwójkami – MARSZ!”
9.
BXE
Zmiana kierunku przez ujeżdżalnię
komenda „Dwójkami w prawo (w lewo) – MARSZ!” 
10.
A
Galopem w lewo
11.
BEB
Koło w lewo
12.
między M a C
Kłusem
13.
E
Stępem
14.
A
Dwójkami w lewo – MARSZ!”
15.
DXG
Kłusem
16.
G
Zatrzymanie, oddanie honorów przez dowódcę. Opuścić czworobok stępem, po jednemu na długiej wodzy. 
Razem PUNKTY:
Lp 
Kryterium
OCENA 
WSPÓŁCZYNNIK (0-5)
OCENA KOŃCOWA
1.
Dowodzenie (prawidłowość wydawania komend) 
2.
Postawa i dosiad jeźdźców; poprawność i skuteczność pomocy, wyrównanie, krycie, precyzja rysunku 
x2
3.
Posłuszeństwo (uwaga i zaufanie, harmonia, lekkość i łatwość wykonania, przyjęcie kiełzna i lekkość przodu) 
x2
4.
Wrażenie ogólne
Razem punkty:
Pomyłki: 

1 - sza - (-) 10 pkt 

2 - ga- (-) 20 pkt. 

3 - cia- (-) 40 pkt. 

4– ta – (-) 100 pkt. 

Maksymalna ilość pkt karnych 100.
Wynik końcowy
Pkt……………
…………
%
uwagi podpis sędziego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...

OCENA WYGLĄDU JEŹDŹCA, KONIA I RZĘDU 

Jeźdźcy występują w umundurowaniu i wyposażeniu zgodnym z zasadami obowiązującymi w reprezentowanym środowisku, o ile zostaną one przekazane w formie pisemnej wraz ze zgłoszeniem zawodnika lub
w umundurowaniu jednostek kawalerii lub broni jezdnych, do których tradycji nawiązują. Regulaminy środowisk należy przesłać do wglądu komisji sędziowskiej wraz ze zgłoszeniem a w przypadku mundurów historycznych wyraźnie określić z jakiego okresu pochodzą. Noszenie na mundurze odznak, oznak i odznaczeń (w tym stopni) wymaga posiadania legitymacji potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Komisji Sędziowskiej lub Organizatorów należy okazać w/w dokumenty. 

Ocenie podlegają następujące elementy: 

A. Kawalerzysta

1. Meldunek, wygląd (1 pkt). 

 - podjechanie do komisji, zatrzymanie się, oddanie prawidłowe honorów. 

 - meldunek: wypowiedziany zdecydowanie, głośno, wyraźnie, zgodnie ze schematem: Panie (stopień sędziego), szwoleżer, ułan, strzelec konny, huzar itp…(nazwisko) na koniu (imię konia) melduje gotowość do przeglądu. 

 - Wygląd: postawa, dosiad, trzymanie wodzy. 

2. Głowa (1 pkt). 

 - ostrzyżona, ogolona. 

 - czapka dopasowana, daszek bez zniekształceń. Czysta z odpowiednimi do stopnia dystynkcjami w dobrym stanie, elegancko przyszytymi.
- orzeł lub inne oznakowanie wg wzoru. 

3. Bluza (1pkt).
- czysta i dopasowana, odpowiednie hafty i proporczyki na kołnierzu, dystynkcje do stopnia. Wszystko
w dobrym stanie i elegancko przyszyte.
- kieszenie bez wypchania, żabot lub halsztuk czysty, prawidłowo założony.
- pas prawidłowo założony. Części skórzana i metalowa w dobrym stanie czyste, obecna skórzana przesuwka.
- ew. rękawiczki kolor wg wzoru, czyste we właściwym stanie.

4. Bryczesy (1 pkt).
- czyste, odpowiedniego kroju. Kieszenie bez wypchania.
- buty kolor wg wzoru odpowiedniej długości, starannie wyczyszczone z połyskiem.
- ostrogi odpowiedniego wzoru, idealnie czyste, umocowane na szklance nie opadające na obcas. Paski skórzane, czyste, właściwie założone i skrócone. 

5. Jednolitość umundurowania sekcji (1 pkt).
- poszczególne elementy umundurowania jednakowe u wszystkich członków sekcji. 

B. Koń 

1. Głowa, szyja, ogon (1 pkt).
- czystość głowy, szyi, grzywy, ogona. 

2. Kłoda (1pkt). 

 - czystość obustronna kłody, zadu, piersi oraz pod ogonem. 

3. Kończyny przednie (1 pkt). 

 - czystość kończyn barkowych prawej i lewej. Kopyta czyste prawidłowo rozczyszczone.
4. Kończyny tylne (1 pkt). 

 - czystość kończyn miednicznych prawej i lewej. Kopyta czyste prawidłowo rozczyszczone.
5. Wygląd, kondycja, pielęgnacja, zachowanie (1 pkt). 

 - stan utrzymania i odżywienia, jakość okrywy włosowej, higiena, spokój, posłuszeństwo. 

C. Rząd kawaleryjski

1. Ogłowie (1 pkt). 

 - jednolitość dopasowania, schludność i czystość.

2. Siodło wojskowe (1 pkt).
- zgodne z dostarczonym regulaminem poszczególnych formacji. 

3. Biała broń - wygląd i troczenie (1 pkt).
- czystość, jednolitość i staranność troczenia. 

4. Biała broń (1 pkt).
- obecność i czystość broni. Oddanie honoru i meldunek
- lanca
- szabla
- Ocena wykonania komend: Szable w dłoń! Do boju szable!
Baczność! Prezentuj broń! Na ramię broń! Szable schroń! 

5. Jednolitość troczenia (1 pkt).
- poszczególne elementy troczenia jednakowe u wszystkich członków sekcji.

Ostateczny wynik stanowi sumę punktów karnych wszystkich członków sekcji w poszczególnych elementach oceny:
A. Kawalerzysta – 0– 20 pkt. karnych.
B. Koń - 0- 20 pkt. karnych.
C. Rząd kawaleryjski - 0 - 20 pkt. karnych. Maksymalna liczba pkt. karnych: 60 

BIEG PATROLOWY 

Warunki próby: 

1. Założenia ogólne 

1.1 Bieg patrolowy jest konkurencją zespołową, którego głównym zadaniem jest pokazanie umiejętności wyszkolenia w warunkach polowych pododdziału kawalerii ochotniczej. 

1.2 Ze względu na ujednolicenie i właściwą punktację biegu patrolowego ustanawia się czteroosobowy skład sekcji. 

1.3 Startujące w biegu sekcje obowiązuje umundurowanie i wyposażenie zgodne z zasadami obowiązującymi
w reprezentowanym środowisku. 

1.4 Podstawą działania jest podręcznik „Służba kawalerzysty w polu” wydania od 1927r. 

2. Zakres działań w biegu patrolowym 

2.1 Bieg patrolowy będzie odbywał się w terenie na dystansie około ok. 12 km. 

2.2 Kierunek, czas, tempo zostaną wyznaczone rozkazem, który zostanie przekazany dowódcy sekcji przed rozpoczęciem realizacji biegu. 

2.3 Zakres działań będzie prowadzony w warunkach bojowych, w których należy się liczyć z kontaktem
z nieprzyjacielem, jak też ostrzałem oraz przeszkodami terenowymi. 

3. Ocena oddziałów biorących udział w biegu patrolowym 

Ocenie będą podlegały : 

3.1. Jednolitość umundurowania pododdziału oraz ogólny wizerunek – od 0 – 20 pkt. karnych 

3.2. Wyposażenie dowódcy sekcji: 

 - mapnik, szkicownik, ołówek, przybory do pomiaru, kompas-busola, lornetka, środki łączności – od 0 – 10 pkt. karnych.

3.3 Wyposażenie sekcji: 

 - zabezpieczenie medyczne indywidualne i ogólne (opatrunki indywidualne oraz apteczka) – od 0 – 10 pkt. karnych. 

 - zabezpieczenie bytowania (liny, uwiązy) – od 0 – 10 pkt. karnych.

 - uzbrojenie (szabla, broń długa, krótka, bagnety, szelki, ładownice) – od 0 – 20 pkt. karnych. 

3.4. Umiejętność czytania i analizy map, wytyczania kierunku, tempa marszowego w zadanym czasie
z uwzględnieniem zadanych działań (dotyczy co najmniej dowódcy i zastępcy dowódcy sekcji), umiejętność określania koordynat i współrzędnych skróconych, przeliczanie odległości na tempa marszowe – od 0 – 20 pkt. karnych. 

3.5. Umiejętność wykonywania meldunków ustnych, pisemnych lub za pomocą łączności radiowej, 

 wykonywanie szkiców z opisem podstawowych parametrów terenu, obiektu, wykonanie szkiców z opisem
w ramach badania rozmaitych przedmiotów terenowych – od 0 – 20 pkt. karnych .

 Składanie meldunku pisemnego z realizacji rozkazu – od 0 – 20 pkt. karnych.

3.6. Umiejętność poruszania się w szykach, a także marszem ubezpieczonym w warunkach bojowych: 

 ocena podejścia do wyznaczonego celu (stanowiska ogniowego nieprzyjaciela, kontakt z nieprzyjacielem, umiejętność organizacji stanowiska obserwacyjnego, ogniowego, itp.) – od 0 – 20 pkt. karnych. 

3.7. Umiejętność właściwej oceny sytuacji oraz jej wykorzystania: użycie właściwych oraz innych środków niż 

 nakazanych rozkazem – od 0 – 20 pkt. karnych.

3.8. Umiejętność obsługi i użycia broni strzeleckiej oraz umiejętności strzeleckie: zasady posługiwania się bronią oraz strzelanie do celu (3 strzały na każdego uczestnika punktowane po 1 pkt karnym za brak trafienia, oraz 1 pkt karny).

3.9. Umiejętność sporządzania planu realizacji rozkazu: opracowanie pisemnego planu według wyznaczonego 

 rozkazu – od 0 – 20 pkt. karnych .

 Przekroczenie w dół lub w górę ustalonej normy czasu o każdą rozpoczętą minutę skutkować będzie dodatkowym 1 pkt. karnym. 

Zadania: 

- analiza otrzymanego rozkazu, 

- wykonanie pisemnego planu działania, 

- wystawienie pododdziału do przeglądu, 

- wymarsz do działań: 

- 3 punkty wykonania działań w ramach rozpoznania, 

- w tempie wyznaczonym dotarcie do punktu nr 1 kontrolnego: rozpoznanie terenu ze spieszeniem
z przejęciem stanowiska przeciwnika,

- przemieszczenie do punktu nr 2: rozpoznanie terenu, wykonanie szkicu terenu wraz z obiektami i analiza jego przydatności do celów bojowych, realizacja zadania na strzelnicy,

- przemieszczenie do punktu nr 3: złożenie meldunku ustnego z wykonania poprzednich działań, wykonanie stanowiska obserwacyjnego, ze szczegółowym opisem kierunków, pola obserwacji i uzasadnieniem dla celów opisanych w rozkazie,
- osiągnięcie celu, wykonanie raportu z realizacji rozkazu ze szczegółowym opisem. 

WŁADANIE BRONIĄ BIAŁĄ 

Podłoże: trawiaste 

Warunki próby: 

Próba rozgrywana będzie jako ciągła: tor lancy 10 pozorników, tor szabli 10 pozorników. 

Dystans łączny: ok. 400 m 

Odległość między pozornikami od 10 do 20 metrów. 

Punkty karne: 

Zaliczenie ćwiczenia – 0 pkt. karnych. Nie zaliczenie pozornika 10 pkt karnych.

Zaliczenie ćwiczenia wymagane jest przez 1 delegata sekcji, na tor lancy i tor szabli nie może być wystawiony ten sam kawalerzysta. 

Tor pokonuje się w galopie bez możliwości powtórnego wykonania opuszczonego ćwiczenia. Po wydobyciu szabli oraz prawidłowym założeniu temblaka rozpocząć przejazd toru na wyraźny rozkaz dowódcy sekcji. Przejście do chodu niższego w trakcie zwalczania pozornika powoduje niezaliczenie danego pozornika. Zaliczenie pozornika następuje po rozdzieleniu łozy na dwie części, ściągnięciu kółka, zrzuceniu części ruchomej z pozornika lub trafieniu w wyznaczone pole na pozorniku leżącym. Za każdą rozpoczętą sekundę nalicza się 0,25 pkt. karnego, nie ma określonej normy czasu. 

Utrata broni 100 pkt karnych. 

Upadek z konia – eliminacja. 

Upadek konia i jeźdźca – eliminacja. 

Eliminacja zawodnika jest równoznaczna z nieukończeniem próby całej sekcji. 

Maksymalna liczba punktów karnych: 200 pkt. z pozorników plus pkt karne za czas i utratę broni. 

Tor lancy: 

1. kłucie czynne prawo, lewo przód 

2. kłucie czynne prawo, lewo dół
3. zbieranie kółek 

4. kłucie w skoku dla dwóch zawodników

Tor szabli: 

1. cięcie łóz - prawo z góry tnij 

2. kłucie prawo dół 

3. kłucie prawo, lewo przód 

4. zbieranie kółek 

5. kłucie w skoku

6. cięcie od ucha w prawo.

Aby zebranie kółka było zaliczone, należy przewieść je na lancy lub szabli co najmniej 3 metry za pozornik, nie wystarczy, że spadnie.

Postanowienia końcowe 

W przypadku sytuacji spornych, decyzję ostateczną podejmuje Sędzia Główny. Od decyzji sędziów można się odwołać. Osoba odwołująca się składa skargę/protest w formie pisemnej w biurze zawodów pozostawiając kaucję w wysokości 200 PLN, w czasie do 60 min od wywieszenia wyników.
W przypadku bezpodstawnego protestu kaucja nie jest zwracana. Skargi niespełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane. 

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

- We wszystkich dziedzinach życia kawaleryjskiego koń jest najważniejszy. 

- Dobro konia powinno stać ponad interesami hodowców, jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych. 

- Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom. 

- Należy dołożyć starań, aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki 

weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni. 

- Podczas transportowania koni muszą być zapewnione właściwe warunki. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni. 

- Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinie treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności. 

- W trosce o dobro koni, jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności kawalerzysty. 

- Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie, jako stworzenia żywe i nie mogą nieść ze sobą technik uważanych przez FKO, PZJ i FEI za niedozwolone. 

- Federacja Kawalerii Ochotniczej powinna opracować odpowiedni system kontroli tak, aby wszystkie osoby
i jednostki podległe respektowały dobro koni. 

- Przepisy, regulaminy i zalecenia dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów Militari, ale podczas treningów i innych form działalności. Przepisy i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni. 

Zatwierdzono:

Komitet Organizacyjny